สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ค่าย V-Star Challenge ครั้งที่ ๘

 

ค่าย V-Star Challenge ครั้งที่ ๘

 

ค่าย V-Star Challenge ครั้งที่ ๘

          เมื่อวันที่ ๑๖-๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ทีมงานฟื้นฟูศีลธรรมโลกภาคใต้ ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ จัดค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม V-Star Challenge Episode #8 ให้แก่เยาวชน V-Star ระดับประถมศึกษา  ตอนปลาย-มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวนกว่า ๑๗๐ คน  ที่สวนพฤกษาสิรินธร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสร้างเยาวชนแกนนำต้นแบบด้านศีลธรรมในโรงเรียน V-Star  โดยกิจกรรมมีทั้งสาระและธรรมะให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ อาทิเช่น    การสวดมนต์ นั่งสมาธิ ฟังธรรม ฯลฯ