สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีบรรพชายุวธรรมทายาทภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๕ประเทศญี่ปุ่น

 

พิธีบรรพชายุวธรรมทายาทภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๕ประเทศญี่ปุ่น

 

พิธีบรรพชายุวธรรมทายาทภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๕ประเทศญี่ปุ่น

      จำนวน ๑๕ รูป การบรรพชาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ยุวชนชาวญี่ปุ่นมีโอกาสเรียนรู้พระพุทธศาสนา ได้ฝึกสมาธิอย่างถูกหลักวิชชา ได้ฝึกฝนอบรมตนเองเพื่อการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง และยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกความกตัญญูต่อบิดามารดา ทั้งนี้เพื่อเป็นต้นแบบให้แก่ชาวโลกในการสืบทอดพระพุทธศาสนาสืบต่อไป ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีขึ้นในระหว่างวันที่ ๔-๑๗ สิงหาคม ที่ผ่านมา