สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

อบรมสามเณรมัชฌิมธรรมทายาทประเทศญี่ปุ่น

 

อบรมสามเณรมัชฌิมธรรมทายาทประเทศญี่ปุ่น

 

อบรมสามเณรมัชฌิมธรรมทายาทประเทศญี่ปุ่น

         เมื่อวันที่ ๖-๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ วัดพระธรรมกายโทชิหงิและวัดพระธรรมกายอิบาราขิ ประเทศญี่ปุ่น จัดโครงการอบรมสามเณรมัชฌิมธรรมทายาท ภาคฤดูร้อน ครั้งที่ ๒ จำนวน ๙ รูป โดยมีพิธีบรรพชาในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ซึ่งตลอดระยะเวลาการอบรม สามเณรทุกรูปได้รับการฝึกฝนอบรมตนเองในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น การฝึกตัวเป็นสามเณรดีที่โลกต้องการ การสวดมนต์ นั่งสมาธิ และเรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธ เป็นต้น