สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

อบรมคุณธรรมนักเรียนโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา

 

อบรมคุณธรรมนักเรียนโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา


               เมื่อวันที่ ๒๙ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  กองอาสาสมัคร สำนักบริการกลาง ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติธรรมชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดชัยภูมิ โดยมีนักเรียนชั้น ม.๑-๖ จำนวน ๒๐๐ คน เข้าร่วมการอบรม กิจกรรมหลากหลายกิจกรรมในการอบรมครั้งนี้จะช่วยให้นักเรียนคุ้นเคยกับการทำความดี รู้จักแยกแยะ  ดี-ชั่ว  บุญ-บาป  ควร-ไม่ควร   ซึ่งจะทำให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป