สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

The Middle Way สอนสมาธิประเทศเวียดนาม

The Middle Way สอนสมาธิประเทศเวียดนาม


       เมื่อวันที่ ๑๙-๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ โครงการปฏิบัติธรรมเดอะมิดเดิลเวย์จัดสอนสมาธิเบื้องต้นแก่คณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัทหลักทรัพย์ VNDIRECT SecuritiesCorporation แห่งประเทศเวียดนาม โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงานประมาณ ๑๐๐ คน ร่วมฝึกนั่งสมาธิและฟังธรรม ทั้งนี้เพื่อผ่อนคลายความเครียดจากการทำงานที่มีการแข่งขันสูง และเพื่อให้บุคลากรมีโอกาสพัฒนาตนเองให้มีนิสัยใฝ่ดีใฝ่รู้ รวมทั้งเข้าใจวิธีดำเนินชีวิตให้มีความสุขตามคำสอนในพระพุทธศาสนาซึ่งจะนำไปสู่การเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพต่อไป