สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ประชุม WFBY, WBSYประเทศสหรัฐอเมริกา

ประชุม WFBY, WBSYประเทศสหรัฐอเมริกา

 

         เมื่อวันที่ ๒๘-๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ กลุ่ม WFBYหรือองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก และ กลุ่ม WBSYหรือองค์การยุวพุทธสงฆ์โลก จาก ๒๑ ประเทศ เดินทางไปยังวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย เพื่อประชุมร่วมกันเกี่ยวกับกิจการพระพุทธศาสนา มีการกล่าวสุนทรพจน์และการอภิปรายโดยตัวแทนคณะสงฆ์แต่ละนิกาย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสริมสร้างแนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไป นอกจากนี้ยังมีการจุดโคม จำนวน ๑๐๐ ดวง สร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง