สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ร่วมงานวันชาติจีนประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ร่วมงานวันชาติจีนประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน


        เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน รัฐบาลจีนและรัฐบาลฮ่องกงร่วมกันจัดพิธีอวยพรเนื่องในวันชาติขึ้นที่ BP INTERNATIONAL ฮ่องกง โดยมีสมาคมพุทธแห่งฮ่องกงประสานความร่วมมือในการจัดงานซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้นำศาสนาถึง ๖ ศาสนา คือศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม ซิกข์ ขงจื๊อ และเต๋า เข้าร่วมงานในโอกาสนี้ทางรัฐบาลนิมนต์พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายฮ่องกงและวัดภาวนาเกาลูน เป็นผู้แทนศาสนาพุทธฝ่ายเถรวาทไปร่วมกิจกรรม