สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ติวนักธรรมก่อนสอบ

ติวนักธรรมก่อนสอบ


            เมื่อวันที่ ๑๒-๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย เปิดติวนักธรรมชั้นโทและเอก ประจำปีพุทธศกั ราช ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๒ แก่พระภิกษุจำนวน๒๐๐ กว่ารูป จากศูนย์สาขาทั่วประเทศ ที่จะสอบนักธรรมชั้นโทและเอก ในวันที่ ๑๙-๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ทั้งนี้เพื่อทบทวนและฝึกทักษะในการทำแบบฝึกหัด เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องตามแนวข้อสอบธรรมสนามหลวง และเพื่อให้พระภิกษุเข้าใจหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะได้นำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติและเผยแผ่ได้อย่างถูกต้อง