สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

จัดตักบาตรพระ 111 รูป ณ ทุ่งขอพรรวย

จัดตักบาตรพระ 111 รูป ณ ทุ่งขอพรรวย

 

   คณะกัลยาณมิตรในอำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดตักบาตรพระ 111 รูป ณ ทุ่งขอพรรวย โดยได้รับความเมตตาจาก พระญาณไตรโลก วัดบรมวงศ์อิศรวราราม รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานสงฆ์ ได้รับเกียรติจากนายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส กัลยาณมิตรสมยศ ขอพร ประธานกรรมการบริษัท 4 น.โชคพัฒนาจำกัด ผู้แทนคณะกรรมการจัดงาน กล่าวรายงาน ซึ่งการตักบาตรครั้งนี้พุทธศาสนิกชนได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะ