สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร

พิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร 

  ณ อุโบสถวัดแหลมทราย ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ได้จัดพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ประจำปี 2556 แก่พระสงฆ์ในเขตปกครองคณะหนใต้ จำนวน 131 รูป จาก 14 จังหวัดภาคใต้ โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่พระสังฆราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งภายในงานมีหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีอย่างเนืองแน่น