สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ

ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ

      สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ แม่กองบาลีสนามหลวง เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ เป็นประธานมอบคำสั่งเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ที่ 1/2557 เรื่องแต่งตั้งรักษาการแทนเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ณ ศาลาร้อยปีปิยมหาราชอนุสรณ์ เมื่อวันที่ 31 มกราคม ที่ผ่านมา