สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ถวายฉัตรสามชั้นเพื่ออัญเชิญติดตั้งเหนือองค์พระประธานในอุโบสถวัดทวีพูลรังสรรค์

 ถวายฉัตรสามชั้นเพื่ออัญเชิญติดตั้งเหนือองค์พระประธานในอุโบสถวัดทวีพูลรังสรรค์ 

    พระครูวินัยธร ปุญญสิริโก วัดอุดมธานี ถวายฉัตรสามชั้นเพื่ออัญเชิญติดตั้งเหนือองค์พระประธานในอุโบสถวัดทวีพูลรังสรรค์ จำนวน 5 รูป โดยมีรายนามดังนี้ 1 พระพรชัย อคฺคกุโล พรรษา 7 อายุ 62 ปี วัดไทรม้าใต้ จ.นนทบุรี ได้รับแต่งตั้งฐานานุกรมที่ พระครูปลัด 2 พระสมุห์สิรวิชญ์ปุญญฺสิริโก พรรษา 9 อายุ 47 ปี วัดอุดมธานี พระอารามหลวง จังหวัดนครนายก ( อุปสมบทที่ วัดพระธรรมกาย อำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี พ.ศ.2548)ได้รับแต่งตั้งฐานานุกรมที่ พระครูวินัยธร 3.พระกฤษณะ ฐานยุตฺโต พรรษา 11 อายุ 61 ปี วัดราษฏร์สังคม อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม (อุปสมบทที่ วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ปี พ.ศ. 2546) ได้รับการแต่งตั้งฐานานุกรมที่ พระครูสังฆรักษ์ 4 พระพิเชษฐ์ ปิยภทฺโท พรรษา 11 อายุ 40 ปี วัดป่าโนนสะอาด ตำบลกุดบง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ได้รับแต่งตั้งฐานานุกรมที่ พระครูสมุห์ และ 5.พระวรวิทย์ ถิรปญฺโญ อายุ 30 ปี พรรษา 9 วัดหนองไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี(อุปสมบท ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย ปี พ.ศ. 2548 ) ได้รับการแต่งตั้งฐานานุกรมที่ พระใบฎีกา

 ถวายฉัตรสามชั้นเพื่ออัญเชิญติดตั้งเหนือองค์พระประธานในอุโบสถวัดทวีพูลรังสรรค์ จำนวน 5 รูป

 ถวายฉัตรสามชั้นเพื่ออัญเชิญติดตั้งเหนือองค์พระประธานในอุโบสถวัดทวีพูลรังสรรค์ จำนวน 5 รูป

 ถวายฉัตรสามชั้นเพื่ออัญเชิญติดตั้งเหนือองค์พระประธานในอุโบสถวัดทวีพูลรังสรรค์ จำนวน 5 รูป

 ถวายฉัตรสามชั้นเพื่ออัญเชิญติดตั้งเหนือองค์พระประธานในอุโบสถวัดทวีพูลรังสรรค์ จำนวน 5 รูป

 ถวายฉัตรสามชั้นเพื่ออัญเชิญติดตั้งเหนือองค์พระประธานในอุโบสถวัดทวีพูลรังสรรค์ จำนวน 5 รูป

 ถวายฉัตรสามชั้นเพื่ออัญเชิญติดตั้งเหนือองค์พระประธานในอุโบสถวัดทวีพูลรังสรรค์ จำนวน 5 รูป