สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

มอบรางวัลเชิดชูเกียรติครูผู้นำบุญฟื้นฟูศีลธรรมโลก

             มอบรางวัลเชิดชูเกียรติครูผู้นำบุญฟื้นฟูศีลธรรมโลก
 
ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดงานสัมมนาพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติครูผู้นำบุญฟื้นฟูศีลธรรมโลก ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ห้องสัมมนา SPD 7 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี โดยมีสมาชิกคุณครูผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกเข้าร่วมสัมมนาจำนวนกว่า 250 ท่าน โดยได้รับความเมตตาจากพระครูสมุห์ธานินทร์ ปุญฺญนนฺโท ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเยาวชนโลก ได้มอบโล่และประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติครูผู้นำบุญฟื้นฟูศีลธรรมโลก พร้อมมอบของขวัญสหวาระเดือนกุมภาพันธ์ และให้โอวาทเพื่อเป็นกำลังใจแก่คุณครู ซึ่งคุณครูทุกท่านต่างมีความปลื้มใจ และภาคภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่เป็นผู้ให้แสงสว่างแก่เยาวชน สร้างคนเก่งและดีให้กับสังคมไทย

 

พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติครูผู้นำบุญฟื้นฟูศีลธรรมโลก

พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติครูผู้นำบุญฟื้นฟูศีลธรรมโลก

พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติครูผู้นำบุญฟื้นฟูศีลธรรมโลก

พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติครูผู้นำบุญฟื้นฟูศีลธรรมโลก

พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติครูผู้นำบุญฟื้นฟูศีลธรรมโลก

พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติครูผู้นำบุญฟื้นฟูศีลธรรมโลก