สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีถวายปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

พิธีถวายปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

      ณ พระมหาเจดีย์มหารัชมงคล วัดปากน้ำภาษีเจริญ สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้จัดพิธีถวายปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา แด่สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ในการนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกโยธิน ประยูรโภคราช ประธานที่ปรึกษากองงานพระวรชายาฯ เป็นผู้แทนพระองค์ อัญเชิญแจกันดอกไม้ มาถวายแด่สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ในพิธีดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ภายในงานยังมีพระมหาเถรานุเถระ พระสังฆาธิการทุกระดับชั้น นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น ายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมคณะศิษยานุศิษย์ คณาจารย์ ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และประชาชนมาร่วมงานเป็นจำนวน มาก

 

พิธีถวายปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

พิธีถวายปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

พิธีถวายปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

พิธีถวายปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

พิธีถวายปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

พิธีถวายปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์