สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน

พิธีบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน 

           ณ วัดยานนาวา กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดพิธีบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน พุทธศักราช 2557โดยมีพระพรหมวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายปรีชา กันธิยะปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานฝ่ายฆราวาส 

 

พิธีบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี

พิธีบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี

พิธีบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี

พิธีบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี

พิธีบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี

พิธีบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี