สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติธรรม เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

     โครงการอบรมเชิงปฏิบัติธรรม เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
   
ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ร่วมกับศูนย์กัลยาณมิตรจังหวัดเลย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติธรรม เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 1 ระบบผู้อำนวยการโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนและรองผู้อำนวยการโรงเรียน จาก 156 โรงเรียน จำนวน 174 ท่านร่วมเข้าอบรม ณ สวนป่าหิมวันต์ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ซึ่งโครงการครั้งนี้เป็นโครงการต่อเนื่องจากนโยบายเขตสว่าง “คำปฏิญญาสวนป่าหิมวันต์” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เมื่อปีการศึกษา 2556 ที่ผ่านมา เพื่อร่วมกันพัฒนาศีลธรรมและนำความดีสากลลงสู่โรงเรียนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม โยได้รับกียรติจาก คุณวีระพงษ์ อุ่นมานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 กล่าวรายงานต่อด๊อกเตอร์สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จากนั้นพระอาจารย์สรัญกร เมธากโร ประธานศูนย์กัลยาณมิตรจังหวัดเลย ได้นำคณะผู้บริหารโรงเรียนอาราธนาศีล 8 และแนะนำวิธีปฏิบัติธรรมเบื้องต้น
 
 
 

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติธรรม เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติธรรม เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติธรรม เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติธรรม เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติธรรม เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติธรรม เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน