สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีเปิดโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสทั่วประเทศ รุ่นที่ 34

พิธีเปิดโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสทั่วประเทศ รุ่นที่ 34 

         พระธรรมปัญญาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสทั่วประเทศ รุ่นที่ 34 ประจำปีพุทธศักราช 2557 ณ สถาบันพระสังฆาธิการ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โดยมีนายกนก แสนประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา กล่าวรายงานถึงความสำคัญของโครงการ ฯ ว่า วัดเป็นสถาบันหลักในการปกครองและการดำเนินกิจการของคณะสงฆ์ กฎหมายคณะสงฆ์บัญญัติให้วัดมีฐานะเป็นนิติบุคคล และให้เจ้าอาวาสเป็นผู้แทนวัดในกิจการทั่วไป อีกทั้งเป็นผู้ปกครองวัดและมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ เจ้าอาวาสจึงเป็นผู้มีความสำคัญต่อความเสื่อมและความเจริญของพระพุทธศาสนา และ คณะสงฆ์ ดังนั้นวัดจึงควรได้รับการอุปถัมภ์ โดยให้ได้รับการถวายความรู้ เพื่อให้ได้รับทราบบทบาทหน้าที่ของตน ด้านการปกครอง การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ สามารถปฏิบัติตามพระธรรมวินัย จารีตประเพณี กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติและประกาศของมหาเถรสมาคมได้อย่างถูกต้อง สามารถนำความรู้ ตลอดทั้งเทคนิควิธีการบริหารและการจัดการวัดไปประยุกต์ ใช้ได้อย่างถูกต้องตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ