สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

อบรมครูพันธ์ใหม่

 


วัดพระธรรมกาย โดยสำนักเผยแผ่ จัดโครงการอบรมคุณธรรมให้กับนักศึกษาทุนรัฐบาลในโครงการครูพันธ์ใหม่ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา กว่า ๔๐ คน ณ หมู่บ้านปฏิบัติธรรม เมื่อวันที่ ๑๑-๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๘ มุ่งเน้นในการฝึกบุคลากรที่เป็นนักเรียนทุนของรัฐบาล ให้ได้รับการอบรมทั้งวิชาความรู้ทางโลก และหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ก่อนที่ได้รับการบรรจุไปเป็นครูตามสถาบันการศึกษาต่างๆ กิจกรรมประกอบด้วยการสวดมนต์ นั่งสมาธิ ฟังธรรม คาดว่าจะผลิตครูที่มีความรู้และคุณธรรมเป็นต้นแบบที่ดีให้กับนักเรียนได้ในอนาคต