สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

การประกวดร้องเพลงปลอดอบายมุข

 วิทยุชุมชนกล้าตะวัน FM 96.25 ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอคลองหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม สมาคมวิทยุโทรทัศน์กล้าตะวัน จัดประกวดร้องเพลงปลอดอบายมุขเพื่อพ่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ ๒ ในระหว่างวันที่ ๑๙-๒๔ พฤศจิกายน นี้ ณ หมู่บ้านราชพฤกษ์ ปทุมธานี ชิงโล่รางวัล เพื่อส่งเสริมศีลธรรมและจริยธรรมให้กับเยาวชน ส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาผ่านบทเพลง มีนักเรียน นักศึกษาอายุตั้งแต่ ๙-๒๒ ปีสนใจจำนวนมาก