สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

เทคโนฯภูเขียวอบรมพัฒนาคุณธรรม


         เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๘ โรงเรียนเทคโนโลยีภูเขียวบริหารธุรกิจ อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ ร่วมกับศูนย์กัลยาณมิตรชัยภูมิ และกองกิจกรรมพิเศษ วัดพระธรรมกาย จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร แก่ครูอาจารย์จำนวน ๔๐ คน เพื่อปรับทัศนคติของบุคลากรให้ตระหนักในคุณค่าของการเรียนการสอน การทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข แลกเปลี่ยนความรู้จากวิทยากรและเพื่อนร่วมงาน แนะนำการนั่งสมาธิ แนวทางการขยายเครือข่ายคนดี โครงการบ้านกัลยาณมิตร และติดตั้งดาวธรรม จะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการพัฒนาด้านการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ