สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ทางก้าวหน้าอบรม Supervisor

          ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๘ Supervisor จากทั่วประเทศกว่า ๓,๐๐๐ คน เดินทางมาอบรม Final Course ที่วัดพระธรรมกาย เพื่อเตรียมงานการจัดสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า ครั้งที่ ๒๔ การสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า เป็นการปลูกฝังให้เกิดคุณธรรมในใจเยาวชนตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงอุดมศึกษา ตลอดจนนักเรียนทหารตำรวจ และก่อให้เกิดเครือข่ายเพื่อสันติภาพ หรือ Network Of Peace Volunteer อีกทั้งมีนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมจัดสอบและเป็นคณะกรรมการคุมสอบอีกกว่า ๑๐,๐๐๐ คน จากจำนวนผู้สมัครทุกระดับการสอบกว่า ๔,๑๐๐,๐๐๐ คน