สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

สัมมนาครูอาจารย์ ส่งเสริมการเรียนการสอน


           เมื่อวันที่ ๑๖-๑๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๘ ณ วัดพระธรรมกาย คณะกรรมาธิการการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมวุฒิสภา ร่วมกับชมรมครูแก้วครุรตนํ และมูลนิธิธรรมกาย จัดสัมมนาการใช้สื่อเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา มีคณะครูอาจารย์จากสถานศึกษาต่างๆ ทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกว่า ๑๐๐ คน เข้าฟังบรรยายถึงหลักการปลูกฝังคุณธรรมเยาวชนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา การพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อการปลูกฝังคุณธรรมเยาวชน เพื่อให้ครูอาจารย์ซึ่งเป็นต้นแบบทั้งด้านวิชาความรู้ ความประพฤติและคุณธรรมจริยธรรม เข้ามาศึกษาเรียนรู้ถึงวิธีการใหม่ๆ ในการอบรมปลูกฝังศีลธรรมแก่นักเรียน โดยเริ่มจากการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ครูอาจารย์ก่อนเป็นลำดับแรก แล้วจึงขยายผลไปสู่ผู้เรียนต่อไป