สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

โครงการเยาวชนไทยใฝ่ใจรักษาศีล 5 รุ่นที่ 1

โครงการเยาวชนไทย
ใฝ่ใจรักษาศีล 5 รุ่นที่ 1

โครงการเยาวชนไทยใฝ่ใจรักษาศีล 5 รุ่นที่ 1

      ศูนย์พัฒนาจิต คนค้นธรรม โดยคุณไพรัตน์ โพธิ์งาม ร่วมกับโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในอุปถัมป์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ได้จัดโครงการเยาวชนไทยใฝ่ใจรักษาศีล 5 รุ่นที่ 1 ณ วัดปากน้ำภาษีเจริญ เพื่อให้เด็ก ๆ รักษาศีล 5 อย่างยั่งยืน ซึ่งเด็ก ๆ ที่เข้าร่วมโครงการอยากเป็นเด็กเก่งและดี อยากรักษาศีล 5 โดยพระศรีสมโพธิ รองเจ้าคณะภาค 4 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ และกรรมการผู้ขับเคลื่อนโครงการ การปรองดองสมานฉันท์ ด้วยหลักธรรมพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 ได้ทำพิธีมอบสมุดบันทึกความดีและโปสเตอร์ 7 กิจวัตรความดี ให้เด็ก ๆ กลับไปพัฒนานิสัยที่ดีต่อที่บ้าน   ซึ่งพระศรีสมโช ได้ตั้งใจที่จะมอบทุนการศึกษาให้กับเด็ก ๆ ที่ตั้งใจทำ 7 กิจวัตรความดี อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

โครงการเยาวชนไทยใฝ่ใจรักษาศีล 5 รุ่นที่ 1

โครงการเยาวชนไทยใฝ่ใจรักษาศีล 5 รุ่นที่ 1

      และหลังจากจบโครงการพระศรีสมโพธิ ได้ประสานงานกับคุณเพียงใจ โรจนศรีวิลัย เพื่อนิมนต์พระอาจารย์กิตตะวัน ปัญญาชโย และพระอาจารย์สรรเสริญ ชาโนทโย ไปเทศน์ให้เด็ก ๆ เข้าใจและเห็นความสำคัญของการพัฒนานิสัยที่ดี ด้วยการคิดดี พูดดี ทำดี ผ่าน 7 กิจวัตรความดี