สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

จ.อุดรธานี จัดประชุมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

จ.อุดรธานี จัดประชุมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5
      เมื่อวันจันทร์ ที่ 27 ก.ค. พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมทองใหญ่ ชั้น 2 ศาลากลาง จ.อุดรธานี ได้นิมนต์คณะสงฆ์และพระสังฆาธิการ ส่วนราชการในพื้นที่ร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางในการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 ให้เป็นไปตามเป้าหมายโดยให้แต่ละ จ. ดำเนินการขับเคลื่อนให้ได้ 50 % ของจำนวนประชากรที่นับถือพระพุทธศาสนา 

 

จ.อุดรธานี จัดประชุมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

จ.อุดรธานี จัดประชุมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ณ ห้องประชุมทองใหญ่ ชั้น 2 ศาลากลาง จ.อุดรธานี


      สำหรับ จ. อุดรธานี มีประชากร 1,570,000 คน มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทาง พระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 ณ วันที่ 21 ก.ค. พ.ศ. 2558 จำนวน 44,536 คน คิดเป็น 1% ของจำนวนประชากรที่นับถือพระพุทธศาสนา ซึ่ง จ.อุดรธานี ต้องเร่งดำเนินการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ให้ได้ 50 % ภายใน 30 ก.ย. พ.ศ. 2558 โดยในการประชุมครั้งนี้ นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี ได้กำชับและร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานกับทุกภาคส่วน พร้อมขอให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมสมัครตนเป็นผู้รักษาศีล 5 โดยสามารถสมัครได้ที่ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งวัดทุกวัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุกตำบล โรงเรียนทุกแห่งหรือจะสมัครผ่านเว็บไซด์  WWW.sila5.com