สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เมตตามอบธรรมโอวาทเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เมตตามอบธรรมโอวาทเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 ก.ค. พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มอบธรรมโอวาท วันอาสาฬหบูชา โดยมีใจความว่า วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันเพ็ญเดือน 8 เป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นวันที่ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา คือ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรแก่เบญจวัคคีย์ เป็นวันที่เกิดพระอริยสงฆ์สาวกองค์แรก คือ พระอัญญาโกณทัญญะ จึงเกิดพระสังฆรัตนะ สมบูรณ์เป็นพระรัตนตรัย คือ พระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ พระสังฆรัตนะ และนับเป็นวันเริ่มต้นแห่งการประกาศพระพุทธศาสนาแก่ชาวโลก หลักธรรมสําคัญในวันอาสาฬหบูชา 2 ประการ ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงประทานไว้ ได้แก่ มัชฌิมาปฏิปทา คือ ข้อปฏิบัติที่เป็นกลาง หรือ ทางดําเนินชีวิตที่ถูกต้อง พอเหมาะพอดีที่จะทําให้บรรลุผลสําเร็จ ถึงจุดหมายสูงสุด อันมีองค์ประกอบ 8 ประการ คือ สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ สัมมาสังกัปปะ ความดําริชอบ สัมมาวาจา เจรจาชอบ สัมมากัมมันตะ กระทําชอบ สัมมาอาชีวะ อาชีพชอบ สัมมาวายามะ พยายามชอบ สัมมาสติ ระลึกชอบ สัมมาสมาธิ ตั้งจิตมั่นชอบ อริยสัจ คือ หลักความจริงของอริยชน หรือ สัจธรรม 4 ข้อ ที่ทําให้ผู้ที่รู้กลายเป็นอริยชน คือ ทุกข์ ได้แก่ ปัญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นแก่มนุษย์ สมุทัย เหตุเกิดแห่งทุกข์ นิโรธ ความดับทุกข์ มรรค หนทางนําไปสู่ความดับทุกข์ 

 

 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เมตตามอบธรรมโอวาทเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เมตตามอบธรรมโอวาทเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

 สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มอบธรรมโอวาท วันอาสาฬหบูชา