สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ฮาวายสว่างไสวด้วยจานดาวธรรม

ฮาวายสว่างไสวด้วยจานดาวธรรม เมื่อวันที่ ๒ -๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๗ พระอาจารย์สุรพันธุ์ สุรพนฺโธ และน.พ.พรชัย พิญญพงษ์ เดินทางไปรัฐฮาวาย เพื่อติดตั้งและปรับคุณภาพสัญญาณจานดาวธรรม สามารถทำได้ทั้งหมด ๑๒ ดวง ทำให้ในขณะนี้ยอดจานดาวธรรมซึ่งเป็นสื่อสีขาวได้ทำหน้าที่เผยแผ่ธรรมะในรัฐฮาวาย มีจำนวนถึง ๒๐ ดวง