สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยปักกิ่ง ร่วมแปลพระไตรปิฏกบาลี มัชฌิมนิกายเล่ม 2 เป็นภาษาจีน

ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยปักกิ่ง

ร่วมแปลพระไตรปิฏกบาลี มัชฌิมนิกายเล่ม 2 เป็นภาษาจีน

              ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยปักกิ่ง ได้เดินทางมาเรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธและแปลพระไตรปิฏกบาลี มัชฌิมนิกายเล่ม 2 เป็นภาษาจีน