สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

สัมมนาพระกัลยาณมิตรและผู้นำชุมชน

 

 

     

 

           เมื่อวันที่ ๑-๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๙ กองพระกัลยาณมิตร จัดสัมมนาพระกัลยาณมิตรและผู้นำชุมชนในหลักสูตรการเผยแผ่ธรรมะสู่มวลชนอย่างเป็นระบบ รุ่นที่ ๖๘ มีพระกัลยาณมิตรจากทั่วประเทศ และตัวแทนผู้นำชุมชนซึ่งเป็นคณะกรรมการวัด ๔๓ รูป ทั้งอุบาสก อุบาสิกา ๔๕ คน เพื่อให้พระกัลยาณมิตรและผู้นำชุมชนได้รับความรู้อันเป็นประโยชน์ต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ทำวัดร้างให้เป็นวัดรุ่ง ร่วมกันพัฒนาให้ท้องถิ่นเป็นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง และฟื้นฟูศีลธรรมกลับคืนสู่สังคมไทย