สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

กิจนิมนต์ปฏิบัติธรรมทอดผ้าป่าเมือง Sylt Westerland

กิจนิมนต์ปฏิบัติธรรมทอดผ้าป่าเมือง Sylt Westerland


กิจนิมนต์ปฏิบัติธรรมทอดผ้าป่าเมือง Sylt Westerland

พระอาจารย์จากวัดพุทธฮัมบวร์ก เดินทางไปเป็นเนื้อนาบุญ ณ เมือง ซืทท์ เวสเทอลันด์


กิจนิมนต์ปฏิบัติธรรมทอดผ้าป่าเมือง Sylt Westerland

      เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พุทธศักราช 2559 กัลยาณมิตรณัฐณิชา หิรัญพัทธ์ ได้นิมนต์พระอาจารย์จากวัดพุทธฮัมบวร์ก ไปเป็นเนื้อนาบุญ ณ เมือง ซืทท์ เวสเทอลันด์ ซึ่งพิธีกรรมเริ่มด้วย กัลยาณมิตรประสงค์  ได้จุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย และทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเช้า 


กิจนิมนต์ปฏิบัติธรรมทอดผ้าป่าเมือง Sylt Westerland

   และพระอาจารย์ได้นำทุกท่านปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์  ต่อด้วยทุกท่านได้ร่วมกันอาราธนาศีล และประกอบพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานพร้อมทั้งประกอบพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี โดยมีกัลยาณมิตรประสงค์และกัลยาณมิตรณัฐณิชา  หิรัญพัทธ์ เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย 


กิจนิมนต์ปฏิบัติธรรมทอดผ้าป่าเมือง Sylt Westerland

   จากนั้นพระอาจารย์ได้แสดงธรรม เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบารมีสืบไป พร้อมทั้งได้ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกัน