สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

คลองสามส่งเสริมความอบอุ่นในครอบครัว

 

 

         เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๙ ผู้แทนวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม จ.ปทุมธานี จัดกิจกรรมส่งเสริมความอบอุ่นในสถาบันครอบครัว พร้อมกับสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในตำบลคลองสาม กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ สภาธรรมกายหลังคาจาก วัดพระธรรมกาย มีสถาบันครอบครัวภายในตำบลคลองสามเข้าร่วมงานกว่า ๒๐๐ คน บรรยากาศการจัดกิจกรรม มีการชมวิดีทัศน์ชุดประวัติวัดพระธรรมกาย พร้อมพิธีกล่าวต้อนรับโดยนายวิระศักดิ์ ฮาดดา นายกอบต. ซึ่งเป็นตัวแทนทั้งในส่วนของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม และหัวหน้าสำนักงานมูลนิธิธรรมกาย จากนั้นจึงเริ่มกิจกรรมสร้างความอบอุ่นในครอบครัว ด้วยการกราบเท้าบิดามารดา สร้างจิตสำนึกเรื่องความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ ก่อนที่จะร่วมกิจกรรมการชมวัด การชมตลาดน้ำคลองสาม พิพิธภัณฑ์การเกษตร และเดินทางไปปล่อยปลาที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา