สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ยุวทูตทางก้าวหน้า

 

 

           เมื่อวันที่ ๑๓-๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๙ ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ ร่วมกับวัดพระธรรมกาย จัดกิจกรรมต่อเนื่อง การสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า ด้วยการนำเยาวชนที่ชนะเลิศการสอบทั่วประเทศจำนวนประมาณ ๕๐ คน เข้าร่วมโครงการอบรม "ยุวทูตทางก้าวหน้า" ณ ไร่เทพธิดารีสอร์ท จ.นครราชสีมา กิจกรรมระหว่างการอบรม ประกอบด้วยการทัศนศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์ที่จังหวัดอยุธยา การสวดมนต์ทำวัตร นั่งสมาธิเจริญภาวนา การเรียนรู้เรื่องทาน ศีล ภาวนา วัฒนธรรมชาวพุทธ พร้อมกับทำกิจกรรมสันทนาการ และเข้าโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาร่วมกัน โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างคุณธรรมอย่างต่อเนื่องให้กับผู้ที่ผ่านการสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน เรียนรู้ พร้อมกับศึกษาดูงานเพื่อนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่คุณธรรมสู่เยาวชนไทยและเยาวชนโลกในฐานะ "ยุวทูตทางก้าวหน้า"