สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

โครงการพระธรรมจาริกวัดศรีโสดา

 

 

         เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๙ ศูนย์สัมมนาพระกัลยาณมิตร วัดพระธรรมกาย ให้การต้อนรับ คณะพระภิกษุสงฆ์ พร้อมด้วยอุบาสก อุบาสิกา ในโครงการพระธรรมจาริกของวัดศรีโสดา จ.เชียงใหม่ จำนวนกว่า ๕๐ ท่าน เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการต่างๆ รวมถึงสิ่งก่อสร้างภายในวัดพระธรรมกาย และรับฟังการบรรยายธรรมเรื่องเสนาสนสูตร และประวัติการก่อสร้างของวัดพระธรรมกายตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน จากพระเดช พระคุณพระภาวนาวิริยคุณ ณ อาศรมบัณฑิต ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการที่จัดขึ้นครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรของวัดศรีโสดา มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์กร และมีพฤติกรรมในการเรียนรู้เพื่อนำไปบริหารจัดการภายในวัดศรีโสดา และเพื่อการทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไปในอนาคต