สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีบรรพชาธรรมทายาทนานาชาติ รุ่นที่ 14

พิธีบรรพชาธรรมทายาทนานาชาติ รุ่นที่ 14


   วัดพระธรรมกายจัดพิธีบรรพชาธรรมทายาทนานาชาติ หรือ IDOP รุ่นที่ 14 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 64 ท่าน


    โดยพิธีกรรมภาคเช้านาคธรรมทายาทได้แปรแถวเข้าสู่ลานธรรมมหาธรรมกายเจดีย์ เพื่อประกอบพิธีเวียนประทักษิณ โดยมีผู้ปกครอง คณะเจ้าภาพและพุทธศาสนิกชนได้อัญเชิญผ้าไตรพร้อมด้วยเครื่องสักการะ ตามขบวนนาคธรรมทายาท จากนั้นเป็นพิธีวันทามหาธรรมกายเจดีย์ โดยนาคธรรมทายาทได้น้อมนำดอกบัววางบนพานสักการะ และจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมกับกล่าวคำวันทามหาธรรมกายเจดีย์ ก่อนที่จะแปรแถวไปยังบ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง เพื่อประกอบพิธีกล่าวคำขอขมาและรับมอบผ้าไตรจากผู้ปกครอง และประกอบพิธีบรรพชาโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาโพธิวงศาจารย์  เปรียญธรรม 9 ประโยค ราชบัณฑิตเป็นพระอุปัชฌาย์  ในการนี้ผู้แทนนาคธรรมทายาทได้น้อมนำพานพุ่มสักการะถวายแด่พระอุปัชฌาย์ พร้อมกับกล่าวคำขอบรรพชาและรับฟังโอวาทอันทรงคุณค่าจากพระอุปัชฌาย์  

    หลังจากนั้นนาคธรรมทายาทได้แปรแถวเพื่อให้พระอุปัชฌาย์คล้องอังสะ ก่อนที่จะได้น้อมนำพานธูปเทียนแพถวายแด่พระอุปัชฌาย์ พร้อมกับกล่าวคำขอสรณคมน์และศีล กล่าวคำขอนิสสัย จากนั้นได้ถวายไทยธรรมแด่พระอุปัชฌาย์และแปรแถวรับบาตร รับเครื่องไทยธรรม จากผู้ปกครอง 

    สำหรับพิธีบรรพชาธรรมทายาทนานาชาติหรือ IDOP รุ่นที่ 14 มีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 64 ท่าน จากประเทศต่างๆ อาทิ ประเทศสหรัฐอเมริกา  จีน  ออสเตรเลีย  มองโกเลีย  อินโดนีเซีย และสิงคโปร์  ซึ่งกว่าที่ชาวต่างชาติจะมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้นั้น นับว่าเป็นเรื่องที่ยาก  แต่การตัดสินใจบวชเพื่อเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ครั้งนี้นั้น เป็นเรื่องที่ยากยิ่งกว่า  อีกทั้งแต่ละรูปยังมีความตั้งใจฝึกฝนอบรมตนเองอย่างเต็มเพื่อให้เป็นพระแท้อีกด้วย