สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเบตง จัดเตรียมสถานที่สำหรับพิธีบรรพชาอุปสมบท

ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเบตง จัดเตรียมสถานที่สำหรับพิธีบรรพชาอุปสมบท


    ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเบตง จังหวัดยะลา ได้จัดกิจกรรมพัฒนาวัด เพื่อจัดเตรียมสถานที่สำหรับพิธีบรรพชาอุปสมบท ตามโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ รุ่นเข้าพรรษพุทธศักราช 2559

      เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม  พุทธศักราช 2559 คณะพระพี่เลี้ยง และนาคธรรมทายาท ในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ รุ่นเข้าพรรษา ปีพุทธศักราช 2559 ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเบตง บ้านบ่อน้ำร้อน หมู่ 2  ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ได้ร่วมกันพัฒนาวัด จัดเตรียมสถานสำหรับพิธีบรรพชาอุปสมบท ณ วัดพุทธาธิวาส พระอารามหลวง อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา  โดยมีการปัด กวาด เช็ดถู ทั้งภายนอกและภายในพระอุโบสถ องค์พระประธาน องค์พระในพระอุโบสถ  องค์พระบริเวณหน้าศาลาการเปรียญ  องค์พระใหญ่ (พระพุทธธรรมกายมงคลประยุรเกศานนท์สุพพิธานพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย) ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวเบตง  เพื่อสร้างความเลื่อมใสศรัทธาให้แก่พุทธศาสนิกชนที่พบเห็น 


    สำหรับโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาในครั้งนี้ ได้มีผู้สมัครและเป็นนาคธรรมทายาทกว่า 20 ท่าน  สมัครบรรพชาสามเณรจำนวน 2 รูป และวัตถุประสงค์ในการจัดบวชเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และสืบทอดประเพณีการบวชเข้าพรรษาของลูกผู้ชาย ซึ่งเป็นประเพณีที่ดีงามของคนไทยมาแต่โบราณกาลให้อยู่สืบต่อไป และที่สำคัญเป็นการบวชทดแทนคุณบิดามารดาอีกด้วย