สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

รับโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

 

     

 

          วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ผ.อ.สถานศึกษาส่งเสริม คุณธรรมดีเด่นระดับประเทศ โครงการส่งเสริมการปลุกกระแสและพัฒนาแหล่งเรียนรู้คุณธรรมในสถานศึกษา จัดโดยชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  ร่วมกับกรมการศาสนา และคณะกรรมาธิการการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมวุฒิสภา เข้ารับโล่พระราชทานจากสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในสัปดาห์ส่งเสริม พระพุทธศาสนา ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ผู้เข้ารับโล่พระราชทานคือ ผอ.ศรีวรรณ เขียวสี จากโรงเรียน   ชลกันยานุกูล จ.ชลบุรี ผอ.สายพิน สุคันธา โรงเรียนพิงครัตน์ จ.เชียงใหม่ และ ผอ. สนธิชัย สนเกตุ โรงเรียนบ้านแม่จ้อง จ.เชียงใหม่