สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

งานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา

 

 

     

 

          วันที่ ๕-๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาร่วมกับเปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยได้ จัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา ขึ้นที่ท้องสนามหลวง โดยในงานนี้ DMC ได้ร่วมจัดนิทรรศการโดยใช้ชื่อว่า การเผยแผ่พระพุทธศาสนาผ่านดาวเทียม และจัดทำ VCD วันพระพุทธเจ้า เพื่อประชาสัมพันธ์และนำเสนอในงาน การจัดนิทรรศการในครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๕,๕๐๐ คน