สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายจัดกิจกรรมสวดธัมมจักฯ

วัดพระธรรมกายจัดกิจกรรมสวดธัมมจักฯ


    วัดพระธรรมกายจัดกิจกรรมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 24 ชั่วโมง บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


      คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก ได้เดินทางมาร่วมโครงการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ณ จุดบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย โดยบรรยากาศ ณ จุดสวดมนต์เป็นบรรยากาศที่ศักดิ์สิทธิ์ ผู้ที่มาสวดมนต์ล้วนมีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาและเห็นความสำคัญในพระธรรมบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ว่าเป็นพระธรรมเทศนาบทแรกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ทรงประธานแก่ปัญจวัคคีย์ โดยมีเนื้อหาหลักคือ การหลีกเลี่ยงทางสุดโต่งทั้ง  2 ข้าง คือ การเพลิดเพลินในกามสุข และการทรมานตนเอง  แต่ให้ปฏิบัติตามทางสายกลาง ได้แก่ อริยมรรคมีองค์ 8 และอริยสัจ 4 ซึ่งเป็นแม่บทในการปฏิบัติสู่ความหลุดพ้นในพระพุทธศาสนา จนบังเกิดประจักพยานแห่งการบรรลุธรรมเป็นพระอริยสาวกรูปแรกในพระพุทธศาสนา คือ พระอัญญาโกณฑัญญะ  ดังนั้นธัมมจักกัปปวัตตนสูตรจึงเป็นแม่บทแห่งธรรมทั้งปวง ที่จะขับกงล้อแห่งธรรมให้เคลื่อนหน้าไป พระธรรมบทนี้จึงมีความสำคัญมาก เมื่อสวดแล้วก็อุทิศบุญกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับ และทางวัดพระธรรมกายยังให้พุทธศาสนิกชนทุกคนน้อมถวายบุญนี้เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ได้อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรื่องมาจนถึงทุกวันนี้


      นอกจากนี้ทางโครงการยังได้เชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ได้ร่วมกันสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรให้ได้ 11 ล้านจบ ซึ่งพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่สนใจสามารถร่วมสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ณ จุดบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล