สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพุทธเนเธอร์แลนด์ จัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดพุทธเนเธอร์แลนด์ จัดพิธีบูชาข้าวพระ


วัดพุทธเนเธอร์แลนด์ จัดพิธีบูชาข้าวพระ และสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร


      สำหรับพิธีกรรมภายในงานสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา ก่อนที่จะประกอบพิธีถวายกองทุนผ้าไตรจีวร  โดยมีกัลยาณมิตรวาสนา ศรีสม กัลยาณมิตรสุชาภรณ์ สุทธิมานัส เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ,พิธีกล่าวคำถวายกองทุนบุญรักษาพระภิกษุ-สามเณรอาพาธ โดยกัลยาณมิตรธิดารัตน์ ประดิษฐ์วิริยะกุล กัลยาณมิตรวารุณี คำน้อย เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ,ส่วนพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยกัลยาณมิตรเทพี นุสายรัมย์ กัลยาณมิตรแพรวนภา เทพวงศ์  เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย


      จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร และประกอบพิธีถวายโบสถ์พระไตรปิฏก  โดยกัลยาณมิตรปิยะ ตุ้มทอง และ กัลยาณมิตรพรรณี ชาเนตร เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบารมี