สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

รร.บ้านร้องยุ้งข้าว สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 168 จบ

รร.บ้านร้องยุ้งข้าว สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 168 จบ


     นักเรียนโรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว จังหวัดพิษณุโลก ร่วมสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวม 168 จบ


     อาจารย์ชูศรี ยัญทิพย์ ประสานงานครูแกนนำความดี ได้นำนักเรียนโรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวม 168 จบ นอกจากนี้ยังมีการตอบคำถามพร้อมทั้งมอบของที่ระลึกด้วย


   สำหรับบทาสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เป็นแม่บทคำสอนของทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์ และเป็นปฐมเทศนาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประทานให้แก่พระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 จนบังเกิดประจักษ์พยานแห่งการบรรลุธรรมเป็นพระอริยสาวกรูปแรกในพระพุทธศาสนา และการได้สวดบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรในครั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล จึงนับได้ว่าเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ และเมื่อได้ศึกษาจนเกิดความเข้าใจในคำสอนอันเป็นแม่บทนี้แล้ว ก็จะเป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่นคง และความยั่งยืนของพระพุทธศาสนาสืบไป