สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

รร.ทีปังกรวิทยาพัฒน์ ในพระราชูปถัมภ์ฯ จัดสวดธัมมจักฯ

รร.ทีปังกรวิทยาพัฒน์ ในพระราชูปถัมภ์ฯ จัดสวดธัมมจัก


     นักเรียนโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ ( มัธยมวัดหัตถสารเกษตร ) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร


   โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ได้จัดชั่วโมงกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา โดยให้น้องๆนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กว่า 500 กว่าคน เข้าร่วมสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และฟังธรรมะจากพระอาจารย์


  โดยทุกคนได้เปล่งเสียงสวดมนต์ออกมาด้วยความไพเราะและพร้อมเพรียง เพื่อให้มนุษย์และเทวาได้ร่วมอนุโมทนาสาธุการ ซึ่งการสวดมนต์ในครั้งนี้เป็นความร่วมมือของคณะครูอาจารย์ของโรงเรียน ที่มุ่งมั่นตั้งใจปลูกฝังศีลธรรม เพื่อให้นักเรียนที่ร่วมสวดมนต์ในครั้งนี้ได้เป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีให้เพื่อนนักเรียนได้ประพฤติปฏิบัติตามค่ะ