สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

มอบผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้ประสบภัย

 

    

 

             เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานมูลนิธิธรรมกาย มอบให้พระดร.สมศักดิ์ จนฺทสีโล และคณะกัลยาณมิตรจังหวัดอ่างทอง เป็นผู้แทน มอบน้ำดื่มและผ้าห่มกันหนาวจำนวนกว่า ๑,๕๐๐ ชุด เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภัยจากลมหนาวแก่ผู้ประสบภัย ณ ต.ป่างิ้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง