สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ปฏิบัติธรรมพิเศษที่สหรัฐอเมริกา

 

      

 

          เมื่อวันศุกร์ที่ ๙-๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ วัดภาวนานิวเจอร์ซี จัดปฏิบัติธรรมพิเศษภาคภาษาอังกฤษ รุ่นที่ ๕  ณ Lifebridge Sanctuary มีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ ๑๐ คน โดยมีพระมหาวิรัตน์ มณิกนฺโต เจ้าอาวาส  วัดภาวนานิวเจอร์ซี เป็นพระอาจารย์ประจำโครงการ นำปฏิบัติธรรมและให้ข้อแนะนำในการปฏิบัติธรรมให้ก้าวหน้าขึ้น สร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างมาก