สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกาย จัดสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก

วัดพระธรรมกาย จัดสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก


      นักเรียนธรรมศึกษาระดับชั้นตรี โท และเอก ร่วมสอบธรรมศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2560 ณ สนามสอบวัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี


      นักศึกษาธรรมศึกษา จำนวน 455 คน จากวัดพระธรรมกาย โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา โรงเรียนวัดกลางคลองสาม ได้เข้าสอบธรรมสนามหลวงในระดับชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก ประจำปีพุทธศักราช 2560 ณ มหารัตนวิหารคด 25 สนามสอบวัดพระธรรมกาย โดยได้รับความเมตาจากพระครูมงคลกิจจารักษ์ เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง เป็นประธานสงฆ์ จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย ก่อนที่จะได้อ่านคำปราศรัยแม่กองธรรมสนามหลวงว่า การศึกษาพระปริยัติธรรมเป็นรากฐานของการสืบอายุพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนมาจนถึงปัจจุบัน นักเรียนผู้สอบธรรมสนามหลวงต่างมีความรู้ความเข้าใจตามที่ศึกษากันมาแล้ว เพื่อจะได้นำไปใช้ในการดำรงวิถีชีวิตทั้งการป้องกัน ป้องปรามและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างมากมายในสังคม จึงเป็นโอกาสอันดีที่ผู้สอบธรรมศึกษาจะได้รับการศึกษาที่ถูกต้อง รวมทั้งนำไปสู่การปฏิบัติ การศึกษา และการปฏิบัติธรรม มหาเถรสมาคมให้ความสำคัญกับการสอบธรรมสนามหลวงเป็นอย่างยิ่ง เพื่อทุกฝ่ายซึ่งมีส่วนรับผิดชอบในการศึกษาจะได้ร่วมกันภาคเพียรบำรุงการศึกษาพระปริยัติธรรมให้เจริญกว้างไกลและสุจริตยุติธรรม โดยในวันนี้ได้ทำการสอบทั้งหมด 4 วิชา ดังนี้ 1.วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม 2. วิชาธรรมะ 3.วิชาพุทธะ 4.วิชาวินัย ซึ่งได้ทำการสอบพร้อมกันทั่วประเทศ


   สำหรับการสอบครั้งนี้ผู้เข้าสอบจะได้เรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ที่สำคัญการสอบธรรมศึกษาจะเป็นการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้ศึกษาหลักธรรมและน้อมนำไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน