สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

โครงการปลุกกระแส เพื่อสร้าง "เด็กเก่งและดี"

 

 
           เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ กรมศาสนา กระทรวง วัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการ   การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  ได้จัดพิธีมอบโล่รางวัลแก่สถานศึกษาส่งเสริมคุณธรรมดีเด่นระดับภาค จำนวน ๑๘ โรงเรียน ใน "โครงการส่งเสริม  การปลุกกระแสและพัฒนาแหล่งเรียนรู้คุณธรรมในสถานศึกษา" ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยรังสิต