สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายไทเป จัดงานบุญวันอาทิตย์

วัดพระธรรมกายไทเป จัดงานบุญวันอาทิตย์


วัดพระธรรมกายไทเป ประเทศไต้หวัน ได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์


         สำหรับพิธีกรรมในภาคเช้าพระมหาอภินัย ตนฺติวฑฺโฒ นำสาธุชนชาวไทยและชาวไต้หวันปฏิบัติธรรมกลั่นกาย วาจา ใจ ให้ผ่องใส พร้อมทั้งร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และอาราธนาศีล 5 หลังจากนั้นได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรเพลินพิศ  ศรีภูมิ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันประเคนภัตตาหารแด่คณะสงฆ์


          ส่วนภาคบ่ายพระมหาธณัช  เชฏฺฐธมฺโม  ประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนประกอบพิธีจุดประทีปและอธิษฐานจิตบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ จากนั้นสาธุชนได้น้อมนำปัจจัยอันบริสุทธิ์ถวายแด่พระภิกษุผู้เป็นเนื้อนาบุญ นำโดยกัลยาณมิตรสุขเกษม กัลยาณมิตร            ไมตรีจิตร์ สุพรรณานนท์  และในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้เมตตาแสดงธรรมให้แง่คิดในการใช้ชีวิต โดยพระวัชรพันธ์ ชุตินฺธโร  เมตตาแสดงธรรมแก่สาธุชนชาวไทย ส่วนพระมหาเอกพันธ์     พนฺธมุตฺโต เมตตาแสดงธรรมแก่สาธุชนชาวไต้หวัน ซึ่งสาธุชนต่างปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่งที่ได้ฟังข้อคิดดีดีและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้