สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

กราบขอพร

 

    
 

         เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐ ตัวแทนจากชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ กราขอพรเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ไทย จากสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระธรรมกิตติวงศ์ เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม และพระธรรมกิตติเวที รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ทุกคนต่างรู้สึกปลื้มปีติที่มีโอกาสกราบขอพรจากพระมหาเถระ ซึ่งให้ความเมตตาต่อชมรมพุทธศาสตร์สากลเป็นอย่างมาก