สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

บรรยายธรรมพิเศษที่วัดภาวนานิวเจอร์ซี ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

    

 

           เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐ พระมหาวิรัตน์  มณิกันโต เจ้าอาวาสวัดภาวนานิวเจอร์ซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รับนิมนต์จากโรงเรียน Scotch Plains-Fanwood ซึ่งสอนในระดับHigh School  ให้ไปบรรยายธรรมในหัวข้อ  พระรัตนตรัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในวิชาประวัติศาสตร์ศาสนาเปรียบเทียบ การบรรยายธรรมในครั้งนี้มีนักเรียนเข้าฟังการบรรยาย ๔๐๐ คน ในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้สอนวิธีการนั่งสมาธิให้ด้วย ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างมาก