สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็น จัดพิธีถวายผ้าไตรโครงการบรรพชาภาคฤดูร้อน 

ที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็น จัดพิธีถวายผ้าไตรโครงการบรรพชาภาคฤดูร้อน 


      ที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็น จังหวัดนราธิวาส ได้จัดพิธีถวายผ้าไตร เพื่อใช้ในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561  


           ณ ที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็น จังหวัดนราธิวาส ได้จัดพิธีถวายผ้าไตร เพื่อใช้ในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561  โดยมีพระสุชยา มุนิเสฏฺโฐ   หัวหน้าที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็น เป็นประธานสงฆ์พิธีถวายผ้าไตร 


           ซึ่งในปีนี้ มีเด็กๆ สนใจสมัครบวช กว่า 50 คน เพื่อมาเป็นกำลังและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในปลายด้ามขวานทอง และเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้มีโอกาสเข้าศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาในช่วงปิดเทอม แล้วน้อมนำเอาหลักธรรมนั้นมาใช้เป็นหลักประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวัน ตลอดจนปลูกฝังและส่งเสริมศีลธรรมแก่เด็กเยาวชนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม จริยธรรม นำพาและพัฒนาประเทศชาติต่อไป