สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายโตเกียว จัดปฎิบัติธรรมภาคภาษาญี่ปุ่น

วัดพระธรรมกายโตเกียว จัดปฎิบัติธรรมภาคภาษาญี่ปุ่น


      วัดพระธรรมกายโตเกียว จัดปฏิบัติธรรมภาคภาษาญี่ปุ่น ในหัวข้อ แนวทางการปฏิบัติเพื่อสุขภาพใจที่ดี


     เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 15 เมษายน ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกายโตเกียวได้จัดปฏิบัติธรรมภาคภาษาญี่ปุ่น  โดยมีครูปลัดสุเนตร ฉฬภิญโญ เมตตาเป็นประธานสงฆ์ ให้ธรรมะกับการปฏิบัติธรรมพิเศษในครั้งนี้ ในหัวข้อ “แนวทางการปฏิบัติเพื่อสุขภาพใจที่ดี” มีเนื้อหาโดยย่อว่าทำให้ใจของเราทุกคนมีความผ่องใสโดยธรรมชาติ มีความเมตตา กรุณา และมีความสุข แต่ที่เศร้าหมอง ไม่สบายใจ เพราะความรู้สึกไม่สบายใจ เช่น อารมณ์เสีย น้อยใจ กลัว โกรธ เครียด วิตกกังวล เป็นความรู้สึกนึกคิดภายในจิตใจซึ่งเราต้องรู้เท่าทัน อารมณ์ ไม่ควรยึดมั่นถือมั่น ไม่ควรให้มีอิทธิพลต่อการคิด การพูด การกระทำ ควรปล่อยวาง อย่ายินดี อย่ายินร้าย ต้องแก้ปัญหาที่ จิตใจ ปล่อยวางที่จิตใจและอารมณ์เหล่านี้ สามารถป้องกันได้ด้วยการรักษาศีล คือ งดเว้น จากการทำความชั่ว และให้หมั่นเจริญสมาธิภาวนา เมื่อทำได้อย่างนี้ จิตใจของเราจะร่าเริงแจ่มใส ห่างไกลจากความทุกข์ จากนั้นทุกท่านได้ปฏิบัติธรรม โดยพระอาจารย์ได้ให้คำแนะนำกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้นำสมาธิไปปรับใช้กับการดำเนินชีวิตประจำวัน ทำให้ทุกท่านรู้สึกประทับใจที่ได้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ และถ้ามีโอกาสก็อยากมาร่วมปฏิบัติธรรมอีก ในครั้งต่อไป