สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 7 โครงการ

พิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 7 โครงการ


       วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้จัดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน จำนวน 7 โครงการ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา


       สำหรับพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนจำนวน 7 โครงการ ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 เมษายน พุทธศักราช 2561 ประกอบด้วย โครงการสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนารุ่นที่ 3 , โครงการบรรพชาสามเณรยุวพุทธศาสตร์ รุ่นที่ 6 ,โครงการหน่อแก้วเปรียญธรรม รุ่นที่ 7 , โครงการยุวธรรมทายาท รุ่นที่ 27 , โครงการมัชฌิมธรรมทายาท รุ่นที่ 23 ,โครงการธรรมทายาทระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 46 , และโครงการธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล รุ่น Summer ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย  จังหวัดปทุมธานี   โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระครูวิจิตรอาภากร เจ้าคณะตำบลคลองสี่ วัดสว่างภพ  เป็นพระอุปัชฌาย์ 


        สำหรับการอบรมในครั้งนี้  มีจุดประสงค์เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  และสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป  รวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ใช้เวลา ในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ได้ศึกษาหลักธรรมะทางพระพุทธศาสนา ตามหลักพุทธวิธี ผ่านสื่อการเรียนรู้ธรรมะที่ทันสมัยเข้าใจง่าย โดยมีพระอาจารย์คอยให้คำปรึกษา และดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ได้ฝึกสมาธิ รวมถึงได้ฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้นำ มีวินัย เคารพ อดทน มีความกตัญญู รู้จักการบริหารเวลา การบริหารปัจจัยสี่ การปรับตัวให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ได้ฝึกการทำงานร่วมกันเป็นทีม อีกทั้งยังได้รับการปลูกฝังแม่บทการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในชีวิตอย่างถูกต้อง นอกจากนี้การที่เยาวชนเข้ามาบวชสามเณรในครั้งนี้ นับเป็นบุญกุศลใหญ่ต่อตัวเอง และเป็นการตอบแทนพระคุณบิดามารดา ซึ่งเป็นผู้มีพระคุณต่อเราเป็นอย่างยิ่ง และบรรยากาศในวันนี้ เป็นไปด้วยความปลาบปลื้มปีติเป็นอย่างมาก